Thursday, 7 June 2007

سوء قصد به مدیر مسئول هفته نامه صحراسوء قصد به مدیر مسئول هفته نامه صحرا

در روز یکشنبه سیزدهم خرداد دو مهاجم ناشناس قصد جان آقای دیه جی ، مدیر مسئول صحرا، را کردند. باوجود سنگین بودن ضربات وارده با آلات خطرناک بر پیکر آقای دیه جی، خوشبختانه خطرجانی برطرف شد.
هفته نامه صحرا تنها نشریه ترکمنی است که علیرغم وجود مشکلات عدیده سیاسی و مالی بیش از ده سال است که بی وقفه منتشر میشود. در طول سالهای گذشته افراد و گروه های وابسته به نهادهای دولتی به شیوه های مختلف کوشیدند تا موانع لازم در مسیر صحرا ایجاد نموده و بدینطریق تنها "روزنامه" مستمر ترکمنی را برای همیشه متوقف کنند.
هدف دشمنان قلم مضمون مقالات مندرجه در صحرا نیست ؛ زیرا که صحرا هفته نامه ای کاملا متعادل و متعارف و عاری از زبان تند و گزنده است که رژیم اسلامی را صراحتآ به باد انتقاد بگیرد و اساس آنرا زیر علامت سئوال ببرد . هدف دشمنان آزادی خاموش کردن تنها صدای مظلوم ملت کوچکی است که هنوز در بطن جامعه دادخواهانه فریاد میزند. این ملت که در سرزمین آبا ـ اجدادی خود چون بیگانگان زندگی میکند و از همه امکانات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و... محروم است، هر روز بیشتر به گوشه جامعه رانده و بر عقب ماندگی همه جانبه آن نیز افزوده میشود. سردمداران جمهوری اسلامی که حتی انتشار یک هفته نامه معتدل ترکمنی را نیز نمیتوانند تحمل کنند، قطعآ عزم راسخ دارند که ملت ترکمن را به فقر فرهنگی دچار کرده و روشنفکران فعال آنرا بلحاظ فیزیکی نابود کنند.

ما ضمن ابراز انزجار خود از این عمل جنایتکارانه، از همه آزادیخواهان تقاضا داریم که با استفاده از وسایل و امکانات مناسب اعتراضات خود را بگوش افکار عمومی و رسانه های گروهی و سازمانهای بین المللی برسانند.


سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن
کانون فرهنگی ـ سیاسی خلق ترکمن
حرکت ملی ـ دموکراتیک تورکمن ( تورکمنلیک )

17 خرداد 1386

No comments: